Selecteer een pagina
Unieke maatwerk dagretraites
"Break through, break away, break your day"

Algemene Voorwaarden

Voor De Ontwaking voor het leveren van diensten door Nadine van Brederode

Opgemaakt november 2022

Kastanjehout 63
1787 RH Julianadorp
KvK: 84507543
BTW: NL003975159B55
www.deontwaking.nl


Artikel 1.

Definities, begrippen in deze algemene voorwaarden
DeOntwaking.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 84507543 levert diensten op het gebied van op het gebied van coaching en begeleiding, mede als planning, management, coördinatie van persoonlijke retraites dan wel bedrijfsmatige evenementen. Namens De Ontwaking is Nadine van Brederode de opdrachtnemer.

De Ontwaking verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden. De Ontwaking kan te allen tijde namens haar uitvoerende partij wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.


Artikel 2.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, facturen, opdrachten en werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met De Ontwaking.


Artikel 3.

Opdrachtverlening, facturering en betaling
Alle aangeboden diensten en offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Deze zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt, alsmede de verwachte tijdstuur of de te besteden tijd en de hiervoor geldende tarieven.

De Ontwaking is gerechtigd om tarieven buiten de overeengekomen opdracht om te wijzigen. Binnen de reeds overeengekomen opdracht zullen geen tariefwijzigen worden doorgevoerd, mits de haalbaarheid van de opdracht hiermee in het geding komt en de klant deze tariefwijziging schriftelijk dan wel tekstueel digitaal bevestigd.

De klant kan de opdracht op de volgende wijzen bevestigen; tekstueel middels schrift, tekstueel via elektronische weg (e-mail of privébericht via elk sociale media platform) tekstueel ofwel het rechtstreeks voldoen van de factuur zoals overeengekomen met de klant.

De klant dient facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer te betalen, tenzij op de factuur anders vermeld. Wanneer de afgesproken betaling is gedaan zal De Ontwaking met de uitvoering van de opdracht aanvangen. Bij gebreke van tijdige betaling is De Ontwaking gerechtigd de dienstverlening direct op te schorten.

Bij gebreke van tijdige betaling ontvangt de klant een herinnering met het verzoek om binnen 7 dagen te betalen. Indien dan nog niet is betaald, is De Ontwaking gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten conform de wet aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Na de eerste herinnering is De Ontwaking gerechtigd de procedure tot incassering van de factuur uit handen te geven aan een door De Ontwaking aangewezen derde partij.

Tussentijdse opzegging en annuleren van een bevestigde opdracht is onmogelijk wanneer De Ontwaking reeds is begonnen met de uitvoering hiervan. Eventuele schade hiervan is niet te verhalen op De Ontwaking. Opzegging kan alleen schriftelijk en tot aanvang van de opdracht.


Artikel 4.

Inspanningsverplichting
In uitzonderlijke gevallen kan facturering in delen plaatsvinden en alleen na bevestiging door De Ontwaking. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Judy Stevens gerechtigd om een wettelijke rente van 15% te heffen over het gedeelte dat te laat betaald is.


Artikel 5.

Duur en afsluiting van de opdracht
De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.


Artikel 6.

Aansprakelijkheid
De Ontwaking en haar leveranciers, onderaannemers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens De Ontwaking geleverde zaken en/of diensten.

De Ontwaking zal de overeengekomen opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Zowel De Ontwaking als de klant hebben een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een als SMART te erkennen omschreven resultaat is overeengekomen.

Indien er sprake is van aantoonbare nalatigheid, opzet of grove schuld met betrekking tot de reeds overeengekomen levering van producten en/of diensten waardoor er (directe of indirecte) schade ontstaat voor De Ontwaking, is deze gerechtigd de klant hiervoor aansprakelijk te stellen en hiervoor gepaste juridisch geoorloofde sancties op te leggen dan wel acties hiertoe te uit te zetten bij derden en de overeengekomen opdracht te herzien dan wel te ontbinden.


Artikel 7.

Aanleveren producten
De Ontwaking is gerechtigd om gegevens, (digitale) producten en teksten met betrekking tot de aangegane opdracht in eigen beheer te houden totdat het volledige bedrag die opdrachtgever aan De Ontwaking verschuldigd is heeft betaald.


Artikel 8.

Werkzaamheden en levertijd
De Ontwaking zal altijd haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit voeren. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van De Ontwaking benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt.

Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9.

Vertrouwelijkheid en privacy
De Ontwaking stelt zichzelf ten doelen van geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De Ontwaking zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van de klant, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 10.

Nederlands recht
Op overeenkomsten tussen De Ontwaking en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van De Ontwaking; www.deontwaking.nl/algemene-voorwaarden